PKN Orlen

NAGRODY

​Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016 i sprawozdawczość finansowa realizowana przez Spółkę zostały bardzo wysoko ocenione w konkursie „The Best Annual Report 2016”

PKN ORLEN otrzymał nagrodę specjalną za najlepszy raport online, nagrodę specjalną za raport zintegrowany, wyróżnienie za wysoką jakość sprawozdawczości finansowej i tytuł Best of The Best, przyznawany firmom, którym co najmniej trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w konkursie
Koncern już trzeci raz zaprezentował swoją działalność w formule zintegrowanej, łączącej sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania
– Bardzo nas cieszy że nasz raport zintegrowany został trzeci raz z rzędu uznany za najlepszy na polskim rynku. Potwierdza to że utrzymujemy najwyższe standardy, wpisując się w światowe trendy w raportowaniu i komunikacji, co jest bardzo ważne dla naszych interesariuszy. Raportowanie zintegrowane to bardzo efektywna i skuteczna metoda komunikacji pokazująca Grupę ORLEN nie tylko w liczbach i sprawozdaniach ale przede wszystkim w kontekście wpływu na otoczenie prowadzonej działalności – powiedział Wojciech Jasiński, prezes Zarządu PKN ORLEN
Konkurs The Best Annual Report 2016 odbył się dwunasty raz. Organizatorem jest Instytut Rachunkowości i Podatków. Konkurs promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR
/Biuro Prasowe PKN ORLEN/

*****

ZNAKOMITE PIERWSZE PÓŁROCZE 2017

PKN Orlen odnotował 3.46 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2017 r. wobec 1.95 mld zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

„To kolejny kwartał w którym wypełnianie celów przyjętych w strategii rozwoju Koncernu przynosi znakomite rezultaty. Pierwsze półrocze zakończyliśmy ogromnym sukcesem: po wielu latach sporu zawarliśmy ugodę z Kolejami Litewskimi, która otwiera drogę do wzmocnienia efektywności Orlen Lietuva. Ponadto zrealizowaliśmy inwestycję energetyczną we Włocławku, która nie tylko pozytywnie przełoży się naszą działalność biznesową, ale poprawi również
bezpieczeństwo energetyczne kraju. Efekty naszych dotychczasowych działań pozwalają ze spokojem myśleć o realizacji strategicznych celów spółki w perspektywie kolejnych lat” – mówi prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński
Zysk operacyjny wyniósł 4.4 mld zł wobec 2.97 mld zł zysku rok wcześniej
„Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację /tzw. EBITDA/ za 6 miesięcy 2017 r. wyniósł 5 539 mln zł i był wyższy o 1 547 mln zł /r/r/. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów /tzw. EBITDA LIFO/ za 6 miesięcy 2017 r. wyniósł 5 364 mln zł i był wyższy o 844 mln zł /r/r/” – podał Orlen w raporcie
Dodatni wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów za 6 miesięcy 2017 r. wyniósł 175 mln zł i był wyższy o 703 mln zł /r/r/
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45.9 mld zł w I półroczu 2017 r. wobec 35.57 mld zł rok wcześniej
„Sprzedaż wolumenowa w okresie 6 miesięcy 2017 r. była wyższa we wszystkich segmentach operacyjnych i łącznie wzrosła o 7 proc. /r/r/, co wpłynęło na dodatni efekt wolumenowy w kwocie 540 mln zł /r/r/” – poinformował Orlen
W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017 r. wyniósł 2.95 mld zł wobec 2.07 mld zł zysku rok wcześniej
PKN Orlen zrealizował w I półroczu nakłady inwestycyjne w kwocie 1 921 mln zł, wobec 5.5 mld zł zaplanowanych na cały 2017 r., poinformowała spółka
CAPEX zrealizowany w II kw. 2017 r. wyniósł 1 198 mln zł, z czego na rafinerie przypadało 292 mln zł, petrochemię 317 mln zł, energetykę 69 mln zł, detal 124 mln zł, wydobycie 339 mln zł, a FK 57 mln zł, wynika z prezentacji spółki
„Otwarto 13 stacji /w tym kolejnych 5 przejętych od OMV w Czechach oraz 6 w Niemczech/, zamknięto 7, zmodernizowano 17. Otwarto 5 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro /w tym 2 w Polsce/” – podano w części poświęconej inwestycjom zrealizowanym w II kw. 2017 r.
Największe nakłady inwestycyjne zrealizowano w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2017 r. w segmencie Downstream /1 124 mln zł/. Głównymi projektami w tym segmencie była budowa instalacji polietylenu w Czechach, budowa CCGT w Płocku wraz z infrastrukturą oraz budowa instalacji metatezy w Płocku
Nakłady w segmencie wydobycie wyniosły 492 mln zł, z czego na Kanadę przypadło 313 mln zł, a na Polskę 26 mln zł
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami, w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79.55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
/www.isbnews.pl/ /21.7.2017/

*****

BARDZO DOBRY I KWARTAŁ 2017

Wynik EBITDA wg LIFO Koncernu za I kwartał 2017 wyniósł 2.3 mld zł i był o blisko 400 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na rezultat pozytywny wpływ miał przede wszystkim wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 4 proc. /r/r/, które osiągnęły historyczny poziom dla I kwartału, zwiększony przerób ropy o 0.5 mln ton, wzrost średniej produkcji o 1.2 tys. boe/d w Wydobyciu oraz wzrost marż paliwowych i pozapaliwowych w Detalu
W minionym kwartale Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy za 2016 r. w wysokości 3 zł za akcję
W kwietniu br. agencja Moody’s przyznała Koncernowi najwyższy rating w historii na poziomie Baa2 z perspektywą stabilną. PKN Orlen po raz kolejny otrzymał również wyróżnienia The World’s Most Ethical Company oraz Top Employer Polska
W I kwartale 2017 PKN Orlen wypracował:
• 2.3 mld zł EBITDA wg LIFO
• Łączny wzrost wolumenów sprzedaży o 4 proc. /r/r/
• Wzrost przychodów o 41 proc. /r/r/
• Wzrost przerobu ropy o 7 proc. /r/r/
• Wzrost średniego wydobycia o 8 proc. /r/r/
Wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2.3 mld zł, na który złożyły się rekordowe dla I kwartału wyniki wszystkich segmentów, osiągnięto przy wzroście marży downstream o 0.4 USD/bbl /r/r/ oraz jednoczesnym wzroście średniej cen ropy Brent o 20 USD/bbl /r/r/, a także osłabieniu średniego kursu PLN względem USD i umocnieniu względem EUR
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego. Najwyższa, kilkunastoprocentowa dynamika wzrostu odnotowana na rynku polskim związana jest głównie z ograniczeniem szarej strefy w wyniku wdrażanych przepisów oraz skuteczniejszej egzekucji prawa. Konsumpcja benzyn była wyższa /r/r/ na rynku polskim i litewskim, przy stabilnym poziomie na rynku niemieckim i czeskim
– Mimo mniej sprzyjającego otoczenia bieżący rok rozpoczęliśmy bardzo dobrze. W pierwszym kwartale ponownie nasze wyniki zostały wsparte przez działania regulacyjne ograniczające szarą strefę. Nasza sprzedaż oleju napędowego i benzyny wzrosła w Polsce odpowiednio o 42 procent /r/r/ i 11 procent /r/r/, co przyczyniło się także do większych o 1.2 mld zł płatności do budżetu państwa, z tytułu podatku VAT, opłaty paliwowej i akcyzy. To z pewnością cieszy, ale nie zapominamy o konieczności ciągłego wzmacniania naszej pozycji, w tym zwiększania efektywności naszych aktywów. W minionym kwartale zainicjowaliśmy projekt budowy instalacji Visbreakingu, która umożliwi dalsze pogłębianie przerobu ropy, kontynuujemy także wcześniej rozpoczęte inwestycje energetyczne w Polsce i petrochemiczne w Polsce i Czechach oraz modernizacyjne w segmencie detalicznym na wszystkich rynkach macierzystych. Nieustannie rozwijamy się utrzymując stabilną pozycję finansową dzięki czemu możemy elastycznie reagować na pojawiające się rynkowe wyzwania – mówi Wojciech Jasiński, prezes Zarządu PKN Orlen
Wynik EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego PKN Orlen wyniósł w pierwszym kwartale 2017 roku 372 mln zł i był o 71 mln zł wyższy /r/r/
Było to możliwe przede wszystkim dzięki dalszym wzrostom sprzedaży, łącznie o 2 procent /r/r/, na które składał się wzrost w Polsce o 5 procent, w Czechach o 20 procent i na Litwie o 12 procent, przy spadku w Niemczech o 7 procent. Wynik wsparły również wzrosty /r/r/ marż paliwowych na rynkach polskim, niemieckim i czeskim, a także marż pozapaliwowych na rynkach polskim i czeskim. Efekt ten był ograniczony przez wyższe koszty funkcjonowania stacji paliw związane ze wzrostem wolumenów sprzedaży /r/r/. W minionym kwartale Koncern konsekwentnie rozwijał sieć sprzedaży pozapaliwowej, na koniec raportowanego okresu uzyskując łącznie 1726 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, co oznacza wzrost o 135 punktów /r/r/. W I kwartale 2017 do sieci Benzina w Czechach włączono kolejnych 16 stacji przejętych od OMV
W segmencie downstream Koncernu odnotowano dobry wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2 mld zł, co oznacza wzrost o 266 mln zł /r/r/
Wynik został osiągnięty przy większych łącznych wolumenach sprzedaży o 4 procent /r/r/ oraz wyższym o 7 procent /r/r/, rekordowym dla I kwartału w Polsce i Czechach, przerobie, głównie w efekcie uruchomienia po awaryjnym postoju instalacji FKK i Steam Cracker w Czechach w 4Q16
Rezultat wspierał także wzrost modelowej marży downstream o 0.4 USD/bbl /r/r/, wzrost marż na oleju napędowym oraz poziom dyferencjału Brent/Ural. Pozytywny efekt na wyniki segmentu, w wysokości 200 mln zł /r/r/, miało również odszkodowanie z tytułu ubiegłorocznej awarii w czeskich Kralupach
Wpływ tych czynników był ograniczony przede wszystkim przez wzrost cen ropy i gazu, co przełożyło się na wyższe koszty zużyć własnych na potrzeby energetyczne. Na początku kwietnia zawarto umowę, na mocy której PKN Orlen dostarczy do Basell Orlen Polyolefins propylen w ilości do 100 tys. ton rocznie. Umowa dotyczy wolumenu produkcji budowanej obecnie w Płocku Instalacji Metatezy, która zostanie oddana do eksploatacji w drugiej połowie 2018
W I kwartale tego roku Koncern kontynuował realizację inwestycji, dzięki którym jeszcze w tym roku stanie się największym w kraju wytwórcą energii elektrycznej i ciepła, produkowanych w kogeneracji
We Włocławku zakończono pomiary gwarancyjne na budowanym bloku. W połowie kwietnia br. rozpoczęto ruch próbny, a przejęcie bloku parowo-gazowego do eksploatacji planowane jest na II kwartał tego roku. W Płocku prace trwają zgodnie z harmonogramem, a oddanie bloku planowane jest na IV kwartał
W obszarze wydobycia w I kwartale 2017 konsekwentnie realizowano plany obejmujące aktywa polskie i kanadyjskie
Segment kolejny raz pozytywnie wpłynął na wynik Koncernu, osiągając EBITDA wg LIFO na poziomie 80 mln zł, co stanowi wzrost o 53 mln zł /r/r/. Na koncesjach krajowych prowadzono procesy pozyskiwania danych sejsmicznych, kontynuowano wiercenia poszukiwawcze, a także prace przygotowawcze dla kolejnych otworów i akwizycji danych. Wycofano się również z 3 koncesji poszukiwawczych po dokonaniu oceny potencjału obszaru
W Kanadzie rozpoczęto wiercenie nowych otworów produkcyjnych, podłączono do produkcji wcześniej wykonane odwierty, kontynuowano także zabiegi szczelinowania. Realizowane były również prace związane z rozwojem infrastruktury do oczyszczania gazu zasiarczonego /Amine Skid/ oraz budową rurociągów i infrastruktury przyotworowej. Średnie wydobycie w raportowanym okresie z aktywów PKN ORLEN wynosiło 14.4 tys. boe/d
– Coraz lepsze rezultaty osiągane przez Koncern zostały zauważone przez agencję Moody’s, która przyznała Koncernowi historycznie najwyższy rating Baa2 z perspektywą stabilną oraz podwyższyła ocenę kredytową Spółki. To najlepsze potwierdzenie że jesteśmy solidnie przygotowani do dalszej realizacji naszych założeń strategicznych – mówi Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Zarządu PKN Orlen ds. Finansowych
W minionym kwartale Koncern utrzymywał stabilne fundamenty finansowe, zachowując bezpieczny poziom zadłużenia i dźwigni finansowej, wynoszącej 11.6 procent
Zgodnie ze strategią, przewidującą konsekwentny wzrost wartości dywidendy przypadającej na akcję, Zarząd Koncernu zarekomendował wypłatę w wysokości 3 zł
W I kwartale 2017 PKN Orlen został laureatem rankingu „Transparentna Spółka Roku 2016” organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków, a akcje Koncernu zostały zakwalifikowane do londyńskiego FTSE4Good Emerging Index, skupiającego spółki z ponad 20 krajów wyróżniające się w działaniach z zakresu ESG /Environmental, Social, Governance/
/www.orlen.pl/ /27-04-2017/