PKN Orlen

BARDZO DOBRY I KWARTAŁ 2017

Wynik EBITDA wg LIFO Koncernu za I kwartał 2017 wyniósł 2.3 mld zł i był o blisko 400 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na rezultat pozytywny wpływ miał przede wszystkim wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 4 proc. /r/r/, które osiągnęły historyczny poziom dla I kwartału, zwiększony przerób ropy o 0.5 mln ton, wzrost średniej produkcji o 1.2 tys. boe/d w Wydobyciu oraz wzrost marż paliwowych i pozapaliwowych w Detalu
W minionym kwartale Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy za 2016 r. w wysokości 3 zł za akcję
W kwietniu br. agencja Moody’s przyznała Koncernowi najwyższy rating w historii na poziomie Baa2 z perspektywą stabilną. PKN Orlen po raz kolejny otrzymał również wyróżnienia The World’s Most Ethical Company oraz Top Employer Polska
W I kwartale 2017 PKN Orlen wypracował:
• 2.3 mld zł EBITDA wg LIFO
• Łączny wzrost wolumenów sprzedaży o 4 proc. /r/r/
• Wzrost przychodów o 41 proc. /r/r/
• Wzrost przerobu ropy o 7 proc. /r/r/
• Wzrost średniego wydobycia o 8 proc. /r/r/
Wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2.3 mld zł, na który złożyły się rekordowe dla I kwartału wyniki wszystkich segmentów, osiągnięto przy wzroście marży downstream o 0.4 USD/bbl /r/r/ oraz jednoczesnym wzroście średniej cen ropy Brent o 20 USD/bbl /r/r/, a także osłabieniu średniego kursu PLN względem USD i umocnieniu względem EUR
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego. Najwyższa, kilkunastoprocentowa dynamika wzrostu odnotowana na rynku polskim związana jest głównie z ograniczeniem szarej strefy w wyniku wdrażanych przepisów oraz skuteczniejszej egzekucji prawa. Konsumpcja benzyn była wyższa /r/r/ na rynku polskim i litewskim, przy stabilnym poziomie na rynku niemieckim i czeskim
– Mimo mniej sprzyjającego otoczenia bieżący rok rozpoczęliśmy bardzo dobrze. W pierwszym kwartale ponownie nasze wyniki zostały wsparte przez działania regulacyjne ograniczające szarą strefę. Nasza sprzedaż oleju napędowego i benzyny wzrosła w Polsce odpowiednio o 42 procent /r/r/ i 11 procent /r/r/, co przyczyniło się także do większych o 1.2 mld zł płatności do budżetu państwa, z tytułu podatku VAT, opłaty paliwowej i akcyzy. To z pewnością cieszy, ale nie zapominamy o konieczności ciągłego wzmacniania naszej pozycji, w tym zwiększania efektywności naszych aktywów. W minionym kwartale zainicjowaliśmy projekt budowy instalacji Visbreakingu, która umożliwi dalsze pogłębianie przerobu ropy, kontynuujemy także wcześniej rozpoczęte inwestycje energetyczne w Polsce i petrochemiczne w Polsce i Czechach oraz modernizacyjne w segmencie detalicznym na wszystkich rynkach macierzystych. Nieustannie rozwijamy się utrzymując stabilną pozycję finansową dzięki czemu możemy elastycznie reagować na pojawiające się rynkowe wyzwania – mówi Wojciech Jasiński, prezes Zarządu PKN Orlen
Wynik EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego PKN Orlen wyniósł w pierwszym kwartale 2017 roku 372 mln zł i był o 71 mln zł wyższy /r/r/
Było to możliwe przede wszystkim dzięki dalszym wzrostom sprzedaży, łącznie o 2 procent /r/r/, na które składał się wzrost w Polsce o 5 procent, w Czechach o 20 procent i na Litwie o 12 procent, przy spadku w Niemczech o 7 procent. Wynik wsparły również wzrosty /r/r/ marż paliwowych na rynkach polskim, niemieckim i czeskim, a także marż pozapaliwowych na rynkach polskim i czeskim. Efekt ten był ograniczony przez wyższe koszty funkcjonowania stacji paliw związane ze wzrostem wolumenów sprzedaży /r/r/. W minionym kwartale Koncern konsekwentnie rozwijał sieć sprzedaży pozapaliwowej, na koniec raportowanego okresu uzyskując łącznie 1726 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, co oznacza wzrost o 135 punktów /r/r/. W I kwartale 2017 do sieci Benzina w Czechach włączono kolejnych 16 stacji przejętych od OMV
W segmencie downstream Koncernu odnotowano dobry wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2 mld zł, co oznacza wzrost o 266 mln zł /r/r/
Wynik został osiągnięty przy większych łącznych wolumenach sprzedaży o 4 procent /r/r/ oraz wyższym o 7 procent /r/r/, rekordowym dla I kwartału w Polsce i Czechach, przerobie, głównie w efekcie uruchomienia po awaryjnym postoju instalacji FKK i Steam Cracker w Czechach w 4Q16
Rezultat wspierał także wzrost modelowej marży downstream o 0.4 USD/bbl /r/r/, wzrost marż na oleju napędowym oraz poziom dyferencjału Brent/Ural. Pozytywny efekt na wyniki segmentu, w wysokości 200 mln zł /r/r/, miało również odszkodowanie z tytułu ubiegłorocznej awarii w czeskich Kralupach
Wpływ tych czynników był ograniczony przede wszystkim przez wzrost cen ropy i gazu, co przełożyło się na wyższe koszty zużyć własnych na potrzeby energetyczne. Na początku kwietnia zawarto umowę, na mocy której PKN Orlen dostarczy do Basell Orlen Polyolefins propylen w ilości do 100 tys. ton rocznie. Umowa dotyczy wolumenu produkcji budowanej obecnie w Płocku Instalacji Metatezy, która zostanie oddana do eksploatacji w drugiej połowie 2018
W I kwartale tego roku Koncern kontynuował realizację inwestycji, dzięki którym jeszcze w tym roku stanie się największym w kraju wytwórcą energii elektrycznej i ciepła, produkowanych w kogeneracji
We Włocławku zakończono pomiary gwarancyjne na budowanym bloku. W połowie kwietnia br. rozpoczęto ruch próbny, a przejęcie bloku parowo-gazowego do eksploatacji planowane jest na II kwartał tego roku. W Płocku prace trwają zgodnie z harmonogramem, a oddanie bloku planowane jest na IV kwartał
W obszarze wydobycia w I kwartale 2017 konsekwentnie realizowano plany obejmujące aktywa polskie i kanadyjskie
Segment kolejny raz pozytywnie wpłynął na wynik Koncernu, osiągając EBITDA wg LIFO na poziomie 80 mln zł, co stanowi wzrost o 53 mln zł /r/r/. Na koncesjach krajowych prowadzono procesy pozyskiwania danych sejsmicznych, kontynuowano wiercenia poszukiwawcze, a także prace przygotowawcze dla kolejnych otworów i akwizycji danych. Wycofano się również z 3 koncesji poszukiwawczych po dokonaniu oceny potencjału obszaru
W Kanadzie rozpoczęto wiercenie nowych otworów produkcyjnych, podłączono do produkcji wcześniej wykonane odwierty, kontynuowano także zabiegi szczelinowania. Realizowane były również prace związane z rozwojem infrastruktury do oczyszczania gazu zasiarczonego /Amine Skid/ oraz budową rurociągów i infrastruktury przyotworowej. Średnie wydobycie w raportowanym okresie z aktywów PKN ORLEN wynosiło 14.4 tys. boe/d
– Coraz lepsze rezultaty osiągane przez Koncern zostały zauważone przez agencję Moody’s, która przyznała Koncernowi historycznie najwyższy rating Baa2 z perspektywą stabilną oraz podwyższyła ocenę kredytową Spółki. To najlepsze potwierdzenie że jesteśmy solidnie przygotowani do dalszej realizacji naszych założeń strategicznych – mówi Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Zarządu PKN Orlen ds. Finansowych
W minionym kwartale Koncern utrzymywał stabilne fundamenty finansowe, zachowując bezpieczny poziom zadłużenia i dźwigni finansowej, wynoszącej 11.6 procent
Zgodnie ze strategią, przewidującą konsekwentny wzrost wartości dywidendy przypadającej na akcję, Zarząd Koncernu zarekomendował wypłatę w wysokości 3 zł
W I kwartale 2017 PKN Orlen został laureatem rankingu „Transparentna Spółka Roku 2016” organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków, a akcje Koncernu zostały zakwalifikowane do londyńskiego FTSE4Good Emerging Index, skupiającego spółki z ponad 20 krajów wyróżniające się w działaniach z zakresu ESG /Environmental, Social, Governance/
/www.orlen.pl/ /27-04-2017/