Meldunki i dowody później

Sejm przyjął część poprawek senatu do nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ustawa przesuwa zniesienie obowiązku meldunkowego z 2014 r. na 2016 r.; przesunięty został też termin wdrożenia elektronicznych dowodów osobistych

Ustawa przygotowana przez MSW została skierowana do parlamentu jako pilna ze względu na konieczność przesunięcia terminu wejścia w życie ustaw o dowodach osobistych i o ewidencji ludności, co wynika z decyzji o zmianie projektu: pl.ID – polska ID karta

Nowelizacja przewiduje że z ustawy zostaną wykreślone zapisy dotyczące elektronicznej warstwy dowodów osobistych.

Według MSW Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji podjął decyzję o przesunięciu wdrożenia elektronicznych dowodów osobistych z uwagi na zmianę prawa europejskiego, a także w wyniku analizy kosztów wymiany dowodów, które oceniono na 2 mld zł, a które musiałby pokryć budżet państwa. Poza tym elektroniczny dowód osobisty byłby wykorzystywany w niewielkim stopniu, bo obecnie jest mało systemów które by to umożliwiały.

Nowelizacja przewiduje również że zniesienie obowiązku meldunkowego zostanie przesunięte z 1 stycznia 2014 r. na 1 stycznia 2016 r. Część przepisów regulujących kwestię meldunku zacznie obowiązywać od początku 2013 r. Nie będzie trzeba najpierw wymeldowywać się w jednym urzędzie, by móc zameldować się w nowym miejscu. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu. Od nowego roku wydłużony zostanie z 4 do 30 dni termin na zgłoszenie meldunku. Te formalności będzie mógł załatwić ustanowiony pełnomocnik.

Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie trzeba będzie podawać m.in. informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym. Od 2013 r. zniesione zostaną również sankcje za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Złagodzono procedury związane z wyjazdem za granicę. Od 2013 r. obowiązek zgłoszenia wyjazdu będzie dotyczyć osób które wyjeżdżają na okres powyżej sześciu miesięcy /obecnie dotyczy to wyjazdów powyżej trzech miesięcy/.

Zniknie też obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy nieprzekraczający trzech miesięcy. Zrezygnowano z obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakładów pracy nie będą weryfikować wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.

OD 2015 R. UTWORZONY MA ZOSTAĆ ELEKTRONICZNY REJESTR DOWODÓW OSOBISTYCH. DOSTĘP DO NIEGO BĘDĄ MIEĆ URZĘDY GMIN. DZIĘKI TEMU BĘDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W DOWOLNEJ GMINIE NA TERENIE CAŁEGO KRAJU, NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu.

OD 1 STYCZNIA 2015 R. ADRES ZAMELDOWANIA NIE BĘDZIE ZAMIESZCZANY W DOWODZIE OSOBISTYM. Dzięki temu nie będzie trzeba wymieniać dokumentu w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu.

Przesunięty został termin wejścia w życie dwóch ustaw: o dowodach osobistych – z 1 lipca 2013 r. na 1 stycznia 2015 r., oraz ustawy o ewidencji ludności – z 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2015 r.

pap /7.XII.2012/

***

Dowody z chipami od 2013

Senat podjął uchwałę o przyjęciu bez poprawek ustawy o nowych dowodach osobistych. Nowe, wyposażone m.in. w chip, dowody mają być stopniowo wprowadzane od 1 lipca 2013 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 46 senatorów; 31 było przeciw; nikt nie wstrzymał się od głosu

W sierpniu ubiegłego roku Sejm zdecydował że ustawa o nowych dowodach osobistych wejdzie w życie 1 lipca 2011 r.

Opracowana przez rząd nowelizacja zakłada wydłużenie vacatio legis do 1 stycznia 2013 r. Rząd opóźnienie wejścia w życie tych przepisów uzasadnia ryzykiem niezakończenia przygotowań organizacyjnych i technicznych do wydawania nowych dowodów osobistych przed 1 lipca 2013 r. Chodzi m.in. o zapewnienie przejrzystości przetargu na dostawcę blankietów do nowych dowodów.

Nowy dowód osobisty – wzbogacony o elektroniczny nośnik danych, tzw. chip – umożliwi składanie podpisu elektronicznego, pozwalającego na dokonywanie czynności prawnych w urzędach administracji publicznej; ma być również wykorzystywany przy dostępie do rejestrów publicznych, np. rejestru usług medycznych, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zmieni się też zawartość dowodu osobistego – oprócz części graficznej zostanie na nim umieszczona warstwa elektroniczna która ma m.in. zwiększyć poziom ochrony tego dokumentu przed fałszerstwami. Nowy dowód będzie dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie na terenie Polski oraz m.in. państw strefy Schengen.

Nowy dokument nie będzie zawierać informacji o adresie zameldowania oraz rysopisie. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego z mikroprocesorem będzie można złożyć w dowolnej gminie, a także drogą elektroniczną. Dokumenty wydawane dzieciom powyżej pięciu lat będą ważne 10 lat; dokumenty młodszych dzieci będą ważne pięć lat. Nowe dowody osobiste będą bezpłatne.

kk/pap /16.6.2011/

Kategoria Polska

Comments